B2B00253 55113>55103 viaLydia/Hamline/Hoyt/LexPkwy