13 Santa Barbara - Oxnard

  68 km
  2.560m
  3.000m