Manali - Leh - Nubra - Zanskar - Jammu August 2012

1924 km
10,801 m
12,560 m
Manali - Leh - Nubra - Zanskar - Jammu August 2012