Pensford to Chew Stoke

9 km
108 m
86 m
Pensford to Chew Stoke