(1 rating)

Zdoba - Bogota + zjazd k dargovskemu sedlu

54 km Afstand
930m Klimmen
930m Afdaling3,0
(1)